Not known Factual Statements About ภาษีที่ดิน

สิ่งปลูกสร้างที่เป็นถนน ลาน และร้ัว

วิธีเช็กราคาประเมินที่ดินออนไลน์ เช็กเองง่าย ๆ ดูได้ทุกพื้นที่

หน้าหลัก ภาพรวมโครงการ จุดเด่น ผังอาคาร สิ่งอำนวยความสะดวก ที่ตั้ง ติดต่อเรา

คของแต่ละปี โดยคำนวนจากขนาดของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อายุของสิ่งปลูกสร้าง และประเภทการใช้ประโยชน์ของที่ดิน เช่น เกษตร ที่อยู่อาศัย ภาษีที่ดิน ฯลฯ

รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานทางการเงิน

หลักเกณฑ์ขั้นต่ำที่เข้าลักษณะใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม

การประเมินภาษีไม่ได้ดูที่ราคาขายของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง แต่ดูที่มูลค่าตามราคาประเมินทุนทรัพย์ของทางราชการเป็นหลัก

ภาษีที่ดินที่ต้องจ่าย = มูลค่าที่ดิน x อัตราภาษีที่ดิน

อปท.มีหนังสือแจ้งเตือนผู้เสียภาษีที่มีภาษีค้างชำระ 

คือ โฉนดห้องชุด พื้นที่ในอาคารชุด คอนโดมิเนียมที่เราถือครองเป็นผู้ซื้อเจ้าของห้อง

เมื่อเหตุดังกล่าวได้ยุติลงแล้วให้ประกาศให้ผู้เสียภาษีมาลงทะเบียน และประกาศรายชื่อผู้มาลงทะเบียน พร้อมทั้งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่สำรวจความเสียหาย เพื่อจัดทำบัญชีรายชื่อผู้เสียภาษี จำนวนพื้นที่ และสัดส่วนของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ได้รับความเสียหาย และจำนวนภาษีที่เห็นควรลดหรือยกเว้นภาษีตามหลักเกณฑ์

สำหรับชาวคอนโด ก็มีหลักการคำนวนภาษีง่ายๆ คือ

หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผล ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

หรือในกรณีที่สร้างบ้านบนที่ดินของพ่อแม่ แล้วต่อมาภายหลัง พ่อแม่ยกที่ดินแปลงดังกล่าวให้กับเรา พร้อมทั้งได้ทำการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินแปลงที่เราปลูกสร้างบ้านอยู่นั้นให้เป็นชื่อของเราด้วย กรณีนี้จะสามารถขอเปลี่ยนประเภทการใช้ประโยชน์มาเป็นการเสียภาษีประเภท “บ้านและที่ดิน” ได้ เนื่องจากเรามีชื่อเป็นเจ้าของทั้งบ้านและที่ดินเรียบร้อยแล้ว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *